Rodrigo Girão Serrão

Rodrigo Girão Serrão

Pydon'ts – Write elegant Python code (v1.1)